กิจกรรม MOU คณะบริหารธุรกิจกับวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
Sep 25–27
รุ่งรวิน รักชูชื่น (Owner)
วรางคณา เทพนิมิตร
พรทิพย์ เสี้ยมหาญ
จุฑามาศ พรหมมนตรี
ธนพงศ์ วุ่นแสง
คณิดา ไกรสันติ
khanungnit@hu.ac.th
natee_h@hu.ac.th
nisachon@hu.ac.th