คณะสังคมสงเคราพห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กองมาตรฐานการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กําหนดจัดอบรม โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณ แก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคมอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล โดยกําหนด จัดอบรม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมธัญวิทย์ สถาบันพระประชาบดี ถนนรังสิต - นครนายก คลองห้า อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด กระทรวง พม. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 900 คน
Sep 16, 2019
 · 
Shared
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)