ประเพณีบุญบั้งไฟไหว้เจ้าแม่โนนนารายณ์ ประจำปี2565
May 19–20
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
อนิวัฒน์ บุญเผย
Kaptan CH
ประสิทธิ์ สีหะชัย
ถิรวรรธน์ ขันงาม
TEERAYUT SOMJETTANA
Orachon Kahan
ติชิลา ไชยปัญญา
นางถุงเงิน ชํานาญกิจ