วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณี พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมอบรมการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสหวิทยาเขตกัลยาณี โดยได้รับเกียรติจากนายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณี กล่าวรายงาน และมี ดร.ลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมคีรีวง โรงแรมอีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
Apr 19, 2021
Kanyarat Malayaporn (Owner)
Sambuppa Bandit
24 ชัญญานุช วัชรศิริ
Woch Mobile
wijitra wijitra
สมภพ คนเที่ยง
นางสุวรรณา หัตประดิษฐ์
วัชรินทร์ อินทรปาน
NaNae Lertsagul