28-9-18శుక్రవారం ఉదయం కవులు, రచయితలూ, కళాకారులు సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రిని కలిసి ,తర్వాత జరిగిన సభలోని దృశ్యాలు
Sep 28, 2018
gabbita prasad (Owner)
Gabbita Venkataramana
chalapaka prakash Channel
Gayathri Prasad
Sri Rama Krishna Ganapavarapu
GITANJALI MURTHY
Radha Veluri
Suryakumari Varanasi
kolachana varaprasadrao