วันจันทร์ ทื่ 10 กุมภาพันธ์2563 ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงศ์ คณะครูคาทอลิกและนักเรียนคาทอลิก นักเรียนกลุ่มยุวธรรมทูต จำนวน 40 คน ไปแสวงบุญที่โบสถ์คาทอลิกในเขตจังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาให้แก่ครู นักเรียนคาทอลิก และเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมของศาสนาคริสต์ในชุมชน พร้อมกับขอพระพรตามโบสถ์คาทอลิก จำนวน 5 โบสถ์ ดังนี้้ 1.โบสถ์อัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 2.โบสถ์พระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนาคนิคม จ.อำนาจเจริญ 3.โบสถ์แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 4.โบสถ์นักบุญยอแชฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 5.โบสถ์พระมารดา นิจจานุเคราะห์ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
Feb 10
ทวีลาพ ชมภูจันทร์ (Owner)
Somkuan Korat