โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกิจกรรมยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเลย และการประชุมปฏิบัติการจักการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.0 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม
Sep 7–8, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สุธาสินี ไชยแสน