Tien Vu (Owner)
Nhan Huynh Thanh
Nguyễn Công Tùng
Phovang Viettel
Nguyễn Văn Quỳnh
Thanh Tuấn
Hương Giang Phan Thị
Linh Đinh Vũ Khánh
Trang Nguyễn