2023-11-02 โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ
Nov 2, 2023
ปิยพัทธ์ พิพิธกุล (Owner)
เพ็ญพักตร์ ชนะชัย
ทิพย์สุดา แน่นอุดร
จรูญ จงกลกลาง