29.03.2023 Make - a - Thon Valedictory - SELECT
VIT Photos (Owner)
Mahalakshmi P
Sanyog Talekar
Aastha Yadav
Sharlin Benny
Jena Rohi
Shaik Naveed
Yashwanth H R
Aashutosh Takey