Students Speak
Jul 18–24, 2020
POC NIT (Owner)
SOUMIK SAMANTA
Apurba Das
Shrutarsi Saha
Arijit Ghosh-NIT-83 (Deep)
Akash Biswas_82
Mahuya Debnath
Kallol Majumder
Debkinkar Mandal