Public Celebration on 1 March 2020 at Belur Math
Feb 29–Mar 6, 2020
Website Belur Math (Owner)
MUNMUN MUKHERJEE
Madhavi Paunikar
Reeta Bhattacharya
Himadri-Nishnat Coochbehar
Bishwambhar Maharaj (Bishu)
SHUBHAM ROY
Haimanti Manna
JL D