Alex Fansub (Owner)
Khoi Ho
Duy Bảo Nguyễn
Vân Hà Đặng
Tuấn Trần Thanh
Trung Ze
Học Viện Truyện Tranh
vn pioki
Đorê Luận