Tien Vu (Owner)
Anh Tài
Huy Nguyen
Anh Thư Huỳnh
Duyên Trần
Tiến Võ