Alex Fansub (Owner)
Khoi Ho
chịch xuyên không gian,thời gian
Anime VN
Minh Chí Lê
Nguyễn Tuấn Khôi
Học Viện Truyện Tranh
Đorê Luận
Minh Châu