Giáo xứ Lạc Bình: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức
Lan Mary (Owner)
long long
Văn yêm Nguyễn
Cao Kỳ Nguyễn
Trần Peter