2018 අගෝස්තු මස 04 දින චිත්තවිවේකාරාමය තුල පවත්වනු ලැබූ භාවනා වැඩසටහන. https://soundcloud.com/medamawatha/sets/wivekaaraamaya
Aug 3 – 5, 2018
Medamawatha (මැදමාවත) (Owner)
chandana fernando
U.p Wijayasingha
Saman Karunanayake
Dhammika Ekanayake
chandanie abeykoon
Sisila Kulasinghe
Champika Jayasinghe