2018 අගෝස්තු මස 04 දින චිත්තවිවේකාරාමය තුල පවත්වනු ලැබූ භාවනා වැඩසටහන. https://soundcloud.com/medamawatha/sets/wivekaaraamaya
Aug 3–5
Medamawatha (මැදමාවත) (Owner)
chandana fernando
Dhammika Ekanayake
Champika Jayasinghe
Album is empty
Add photos