เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ด้วยนายแพทย์สมบัติ แสนทอง มอบทุนให้กับนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประจำทุกๆปี โดยในปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนเลยพิทยาคม คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ทีการประพฤติ ปฏิบัติตนดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ยอมรับ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู 1.คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ได้รับทุนนายแพทย์สมบัติ แสนทองทุนละ 10,000 บาท คือ 1. นางอัญญารัตน์ พุทธิมา 2. นายประวิทย์ บุญประคอง 2.).ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนจำนวน 6 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 2,500 บาท 1.ด.ญ.อารยา แสนยากุล ชั้น ม. 1/12 จำนวนเงิน 2,000 บาท 2.ด.ญ.ญาดา ดวงไพชุม ชั้น ม. 2/1 จำนวนเงิน 2,000 บาท 3.ด.ญ.วนคีตา โลขันสา ชั้น ม. 3/1 จำนวนเงิน 2,000 บาท 4.น.ส.วลนิษฐา จันทนา ชั้น ม. 4/4 จำนวนเงิน 2,500 บาท 5.นาย อมรเชษฐ์ ภูวเดชธันยกานต์ ชั้น ม. 5/13 จำนวนเงิน 2,500 บาท 6.นายพลากร เง้าทอง ชั้น ม. 6/3 จำนวนเงิน 2,500 บาท
May 17, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ประกาศิต หอมดวง