อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
May 9–11
นายจักรกฤษ คุนมี (Owner)
Suttirak Tatsabut
เพลินตา แดงอาจ
Patnaree Thaworntaweepat
จันทร์เพ็ญ พันธ์เพ็ชร
วิสุดา ทองแร่
ครูมุก ตะลุยกิน
จุฬาลักษณ์ เศิกศิริ
เกรียงไกร อินทะภู