வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் - முதலாம் ஆண்டு விழா மற்றும் முதலாம் அண்டுமலர் வெளியீட்டு விழா (12 ஆவது சந்திப்பு 20-10-2018 நிகழ்ச்சி)
Oct 20–Nov 6, 2018
Krishnamurthy Singapore (Owner)
Kavitha Ganesan