3 พฤษภาคม 2565 รองประสิทธิ์เปิดอบรมลูกเสืออาชีว
May 3, 2022
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
ธุรการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 สพป.บร.1