September 23, 2020

September 23, 2020
2563-9-24-ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ English Program (ENGLISH PROGRAM CAMP 2020) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ