The 16th Session of the General Assembly of the APT (GA-16), 6 - 7 November 2023, Bangkok, Thailand
Nov 5 – 10, 2023
APT Secretariat (Owner)
Chakriya Chakriya
pochchhy khy
Mao Neang
Norhad
itu ptdmm
Kullasap Yanyathip
Chisato Kaneda
apt ptd