Panc Bike (Owner)
Narendra Ghale
Vijay Ratna Shakya
nirajan karki
rock climber
Ram bhagat Basnet
Sovit Dhital
InsanE D3viL
Sonam Balami