การตรวจราชการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID 19
May 25
นางณัชชา ทีนา (Owner)
รุ่งอรุณ ป้องกัน
สุพรรณี กุลภา
นราพงศ์ อาษารินทร์
Pimpitcha jitjan
อัจฉรียา พงศ์ภูริจํารัส
Chaiyakoon Nisakorn