ศาสตร์พระราชาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
Feb 25 – Mar 1, 2021
โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา (Owner)
อรชร วรรณพิรุณ