วันที่ 1-30 มิ.ย. 64 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Jun 12–13
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
Nirapol Boontha
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ