การประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 12567
Feb 5
กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30 (Owner)
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
Preeyarat kaowpan