พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ 30 กันยายน 2564
Sep 29, 2021
KITTIPONG PROMTHAP (Owner)
สุวิศิษฎ์ ทิพย์สุคนธ์
นายฐิติ มงคลศรี