วันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
May 17–18
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
ศุภกัญญา ดํารงศุภกานต์
นายเสฎฐวุฒิ วิลัยปาน อ.พก.
บุตรดี บุตรกัณหา
พิกุล โสนะโชติ
อรพินท์ พระเอก
ศิวาพร พรหมอินทร์
Junpen Pattaramanon
นายวัชรพงศ์ สวรรค์พรม อ.พก.