พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเพณีระหว่างคณะ “มหาชัยเกมส์” ครั้งที่ 20
Feb 1, 2023
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Owner)
Sam Za