STEM Lab Inauguration
Mar 20 – 21, 2023
Chennai Ramakrishna Mission Students Home (Owner)
Ambily Jibu
Ooty Ramakrishna Math
visheshananda swami
Mani A. B.
Kalpathy V Varadarajan
Swapan Manna
Prathima Manjunath
Ramani Ramani