STEM Lab Inauguration
Mar 20 – 21
Chennai Ramakrishna Mission Students Home (Owner)
Ooty Ramakrishna Math
visheshananda swami
Mani A. B.
Kalpathy V Varadarajan
Swapan Manna
Prathima Manjunath
Ramani Ramani
Gopalakrishnan Jayaraman