นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานเปิดกิจกรรม การอบรมเพื่อขยายผล หลักสูตรการเงินสำหรับเด็ก ชาชิง Cha-Ching Financial Accreditation (CCFA) ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 6 สิงหาคม 2565
Aug 5 – 6
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ศศิธร เดชไทย
ชลิดา ศิริพงศ์
กิติพัฒน์ นาดี
Supairi Supairi
เพ็ญแข จันทนา
ปิยนุช สิงห์สถิตย์