Caritas Hải Phòng: Caritas hạt Chính Tòa & Nam Am mừng lễ bổn mạng - Thánh Laurensô phó tế tử đạo
Sep 21, 2015
Truyền Thông Caritas Việt Nam (Owner)
Ignatius Văn Chiến