25th Temple Anniversary 2018 - Pre-Celebration & Preparation
May 27 – Jun 20, 2018
Jain Society of Chicago (Owner)
Komal Shah
Raj Shah
Ranjit Doshi
Meghna Shah
Princy Bhavsar