กิจกรรมภายในห้องสมุด
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Owner)
chill pe
นายพันธมิตร ชุมด้วง
Ornuma Pimkhow