กิจกรรมภายในห้องสมุด
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Owner)
อมรเทพ สมภักดี
ธเนศพล ศรีประทุม
chill pe
เกียรติศักดิ์ เกิดดี
นายพันธมิตร ชุมด้วง
Aon Arisa
PHET PATTANAN.
Orga