การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Yotube Obec Channel
May 8
กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30 (Owner)
สวพล คนโก้
ศิรินันท์ วรรณพงษ์
ปิยะนันท์ มโนธรรม
จิโรบล เคาภูเขียว
โสภา สีพั้วฮาม
Preeyarat kaowpan
Nittaya Napho
Thongchai Chewprecha