ห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา
May 30 – Jul 3, 2018
Malasawanphittaya School (Owner)
Apisith Roopsom
ปัณชญา แตงอุดม