ห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา
May 30–Jul 3, 2018
Malasawanphittaya School (Owner)
ปัณชญา แตงอุดม