ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 "สาขาช่างอุตสาหกรรม" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
Dec 1–2, 2018
Photo By ATCC (Owner)
นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
อาทิตติยา สมปัตสา
นางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
ว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
ไพบูลย์ อัครส
นางนันทิชา เหล็กไหล
ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ เทียนทอง
นุ้ย1
ไพบูลย