ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT