คลังภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
Jun 17–Jul 8
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ (Owner)
นายพงศกร ดีมาก
sermsit sanuksan
Noojun Tunchom
Pimaksorn Lasongchan
นายเสริมสิทธิ์ สนุกแสน
นายนราธิป ศรีแก้ว
ปิยวรรณ ขลิบทองรอด
นางสาวสุชาดา โคมทอง