27th Annual Convocation 2022 held on 31 March 2022
Mar 30–31
Praveen Babu (Owner)
prashant shanbhag
Pallavi S P
Kannadas S
nandha kumar
Priyadarshini N C
Sudharashan Sdm
shivesh rao
priyanka vijay