Honesty Awards 2022-23 On 19.04.2023
VIT Photos (Owner)
Abhinav Goyal
Murali Krishnan
Raghava Kiran
David G
Sugam Chitra
K Gomathi
Abhimanan Sekar
Nipa Chakraborty