✅วันที่​ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย ๑. จ่าสิบตรีเดชนิพล จรบุรมย์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๒. นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๓. นางรวิสรา อังครุฑ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๔.พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... ดูเพิ่มเติม
Jun 9
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)