วันที่ 31 ส.ค. 63 สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงาน องค์กรสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนรนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Aug 31
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
Thanisoin Bain