การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางเกษตรท้องถิ่นด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
Aug 12, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)