ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಸ್ ಅಲ್ಟಮಾನ್ ರವರು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೋಟೋಗಳು.
Apr 9, 2019
K M G (Owner)
santosh BHADRI