Alex Fansub (Owner)
Hung Nguyen Vu
Cường Quang
Huynh Anh Kiet
Mạc Hồng Tuân
Cáo Byo
Michael Duy Admin
Nga Lam
Đăng Ngô