วจก. จัดอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ตามแฟชั่นร่วมสมัย ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ผู้แทนชุมชนบ้านเกาะสิเหร่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
Dec 31, 1999–Jan 10, 2020
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)
Bao Package