กิจกรรม วันที่ 20 มกราคม 2565 ภาคเช้า
Jan 19–20
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
พิกุล โสนะโชติ
Junpen Pattaramanon
Nawaporn Kantee
Jitti Boonthongdee
นางสาวสุวิมล เประกันยา อ.พก.
Kanyakorn Kaewpila (ต้นหอม)
รัดดาวรรณ เผื่อนผึ้ง